Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Κατηγορία: ΠΥΣΔΕ

Ανάρτηση Πινάκων Δεκτών/Μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψήφιων για την Κενή Θέση  Διευθυντή/ντριας στο Νεοϊδρυθέν ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κηφισιάς της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Αναρτώνται οι πίνακες δεκτών/μη δεκτών αιτήσεων υποψήφιων για την κενή θέση διευθυντή/ντριας στο νεοϊδρυθέν ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κηφισιάς, σύμφωνα με την Πράξη 4/18-07-2024 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Ε. Β΄ Αθήνας Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη...

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Θέση του Διευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κηφισιάς

Ανάληψη Υπηρεσίας και Θερινή Υπηρεσία Εκπαιδευτικών στις 28-06-2024 της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας

Σχετικά με την Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών για Υποβολή Αίτησης Απόσπασης Εντός ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας για το Διδακτικό Έτος 2024 -2025

Συμπληρωματικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (Γενικής Εκπαίδευσης) σε κενές οργανικές θέσεις και τοποθετήσεις εκτός προτίμησης για τις ανάγκες της υπηρεσίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16/25-06-2024 πράξη του το ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας: Α) Διαπίστωσε τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (Γενικής Εκπαίδευσης) από μετάθεση – βελτίωση – διάθεση ΠΥΣΔΕ, σε κενές οργανικές θέσεις μετά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν...

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ87.02 και ΠΕ87.04 σε Κενές Οργανικές Θέσεις

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/13-06-2024 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας: Σε συνέχεια των τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης από μετάθεση- βελτίωση- διάθεση ΠΥΣΔΕ, το υπηρεσιακό συμβούλιο διαπίστωσε ότι εκ παραδρομής δεν ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Θέση του Διευθυντή του Νεοϊδρυθέντος ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κηφισιάς

Καλούνται οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων που συμπεριλαμβάνονται στον τελικό αξιολογικό πίνακα (υπ’ αριθμ. 7647/07-04-2023 ΑΔΑ:ΡΚΘ746ΜΤΛΗ-Υ7Ω «Κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού  πίνακα των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας» Απόφαση του...

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε Κενές Οργανικές Θέσεις σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/7-6-2024 πράξη του ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας: Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής από μετάθεση-βελτίωση-διάθεση ΠΥΣΔΕ (συνημμένος πίνακας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΣΜΕΑΕ_ΤΕ ), σε κενές οργανικές θέσεις σε...

Συμπληρωματική Πρόσκληση για Δήλωση Κενών Οργανικών Θέσεων Γενικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώνονται οι οργανικές θέσεις που παραμένουν κενές (επισυνάπτεται ο Πίνακας: ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ_ΟΡΓΑΝ_ΚΕΝΑ_7_6_2024). Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν χωρίς τοποθέτηση (στη διάθεση ΠΥΣΔΕ ή από μετάθεση) να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση προτίμησης  για οριστική τοποθέτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα...