Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Αναγνώριση Συνάφειας Τίτλου Σπουδών

Γνησιότητες απολυτήριων τίτλων, αρχείο εγκυκλίων.

Μεταθέσεις, αποσπάσεις, συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων, Π.Μ. Εκπαιδευτικών, ανακοινώσεις αποφάσεων ΠΥΣΔΕ.

Αναπληρωτές Γενικής Παιδείας, Γνησιότητες τίτλων, ποινικά μητρώα Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.

Αναπληρωτές Γενικής Παιδείας, Συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Μ.Κ.

Άρθρα για Θέματα Αναγνώρισης Συνάφειας Τίτλου Σπουδών