Ενημερώνεται το κοινό ότι οι ώρες εξυπηρέτησης στα γραφεία της Δ/νσης είναι: 09:30 – 13:30

Έξοδα Μετακίνησης

Μισθοδοσία και απουσιολόγια αναπληρωτών ΜΝΑΕ, ΣΜΕΑΕ+ΤΕ και ενισχυτικής, ακουστικά βαρηκοΐας μαθητών.

Μισθοδοσία μονίμων, διευθέτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων  ποσών, μισθοδοσία αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού, επιμίσθιο αποσπασμένων στο εξωτερικό.

Τακτική μισθοδοσία, επιδόματα, βεβαιώσεις αποδοχών, απεργίες, δάνεια, φύλλα διακοπής μισθοδοσίας, μεταβολές.

Άρθρα για Έξοδα Μετακίνησης από το Τμήμα Β’ Οικονομικού.